MOVIES

Gandhi Godse Ek Yudh (H) - U

Gandhi Godse Ek Yudh (H) - U

Bharath Cinemas

9.30 AM / 10.30 PM

Cinepolis

10 AM / 6.35 PM

PVR

10.30 AM / 4.10 PM

Kranti (K) - UA

Kranti (K) - UA

Bharath Cinemas

10 AM / 11.15 AM / 1 PM / 2.15 PM / 4 PM / 5.15 PM / 7 PM / 8.30 PM / 10.15 PM

Cine Galaxy

10 AM / 1.30 PM / 4 PM / 4.40 PM / 7.30 PM / 10 PM

Cinepolis

10.30 AM / 2 PM / 3.30 PM / 5.30 PM / 6.40 PM / 9 PM / 10 PM

PVR

8.50 AM / 9.30 AM / 12.15 PM / 12.55 PM / 3.40 PM / 4.20 PM / 7.05 PM / 10.30 PM

Alone (M) - U

Alone (M) - U

Bharath Cinemas

11.30 AM

Cine Galaxy

2.25 PM

Cinepolis

12.30 PM / 3.10 PM

PVR

10.15 PM

Suchitra Prabhat

10 AM / 1 PM

Thankam (M) - UA

Thankam (M) - UA

Bharath Cinemas

7.45 PM

Cine Galaxy

10.30 PM

PVR

1 PM

Suchitra Prabhat

7 PM / 10 PM

Pathaan (H) - UA

Pathaan (H) - UA

Bharath Cinemas

9.30 AM / 11 AM / 12.15 PM / 1.45 PM / 3 PM / 4.30 PM / 6 PM / 7.30 PM / 8.45 PM / 10.30 PM

Cine Galaxy

8.50 AM / 10.45 AM / 11.40 AM / 1 PM / 4.30 PM / 7 PM / 7.45 PM / 10.30 PM

Cinepolis

9.30 AM / 11 AM / 12.40 PM / 2.10 PM / 3.50 PM / 5.20 PM / 7 PM / 8.40 PM / 9.10 PM / 10.10 PM

PVR

9 AM / 9.40 AM / 11.15 AM / 12.15 PM / 2.30 PM / 3.30 PM / 5.45 PM / 6.35 PM / 6.45 PM / 9 PM / 10 PM

Suchitra Prabhat

10 AM / 1 PM / 4 PM / 7 PM / 10 PM

Shakalaka Boom Boom (Tulu) - A

Shakalaka Boom Boom (Tulu) - A

Bharath Cinemas

5.15 PM

PVR

10 PM

Puss In Boots: The Last Wish (E) - U

Puss In Boots: The Last Wish (E) - U

Cinepolis

9.30 PM

PVR

7.45 PM

Nanpakal Nerathu Mayakkam (M) - U

Nanpakal Nerathu Mayakkam (M) - U

PVR

4.25 PM

Varisu (Ta) - U

Varisu (Ta) - U

PVR

12.55 PM

Suchitra Prabhat

4 PM

Waltair Veerayya (Te) - UA

Waltair Veerayya (Te) - UA

PVR

6.55 PM

Avatar: The Way of Water (E) 3D - UA

Avatar: The Way of Water (E) 3D - UA

Bharath Cinemas

1.45 PM

Cinepolis

11.45 AM

PVR

10.15 PM